یک کارشناس صنعت هوایی گفت: انقلاب ارتباطات در یک دهه اخیر در جهان باعث شده که هیچ ارگان و سازمانی نتواند بدون در نظر گرفتن چالش‌های عصر ارتباطات به بقا خود ادامه دهد.