سرهنگ‌ میرکوتون گفت: جمهوری اسلامی ایران از یکی از قدرتمندترین نیروهای دفاعی در این منطقه برخوردار است.