وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دیدار با معاون صنایع هوانوردی وزیر صنعت روسیه، توسعه فناوری در صنعت حمل و نقل را موضوعی بسیار مهم و راهبردی برشمرد.