رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: عنوان تحریم برای دشمنی غرب با صنعت هوانوردی کلمه کوچکی است و باید به آن جنگ تمام عیار اطلاق کرد.