رییس سازمان هواپیمایی کشوری همزمان با انجام پروازهای حج، از مرکز کنترل فضای کشور بازدید کرد.